FREEWAT (FREE and open source tools for WATer resource management – vabavaralised vahendid veevarude majandamiseks) on Euroopa Liidu HORISONT 2020 programmi rahastatud projekt. Projekti peamiseks tulemuseks saab olema geoinfosüsteemi mähitud vabavaraline ja avatud lähtekoodiga modelleerimise keskkond. Uue programmiga on võimalik integreeritult modelleerida pinna- ja põhjavee omavahelisi seoseid, hinnata piirkonna veevarusid, simuleerida reoainete transporti veekeskkonnas ning optimeerida veevarude kasutamist.

FREEWAT üldiseks eesmärgiks on edendada veemajanduslikke tegevusi ning lihtsustada EL veepoliitika raamdirektiivi ning sellega seonduvate teiste direktiivide rakendamist.

Et saavutada peamisi eesmärke, selleks FREEWAT:

  • kogub eelnevate EL ja rahvusvaheliste teadusprojektide kogemused ning seob need ühtsesse, GIS baasil töötavasse keskkonda;
  • toetab FREEWATi rakendamist koolitades spetsialiste ning korraldades erinevate huvigruppide suhtlust pilootuuringute raames;
  • loob avatud lähtekoodiga programmi, mis saab olema kättesaadav edasisteks arendusteks teadlastele või uuringurühmadele tuleviku projektide raames.